BIEDRĪBAS “DROSMES AĢENTŪRA”TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pirms lietot biedrības „DROSMES AĢENTŪRA”,vienotais reģistrācijasNr. 40008252712,juridiskā adrese Ulža  iela 17, Rīga, LV-1024 (turpmāk – Biedrība) tīmekļa vietni - WWW.DROSMESSKREJIENS.LV (turpmāk –vietne), lūdzam rūpīgi izlasīt Biedrības vietnes lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi).

Lietojot Biedrības vietni, t.i., izmantojot tajā piedāvātos pakalpojumus vai sniegto informāciju, vietnes lietotājs, piekrīt šiem Noteikumiem. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīta Noteikumiem, lietotājs neizmanto  Biedrības vietnē piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Biedrība ir pasākuma – “Drosmes skrējiens”(turpmāk – pasākums) organizators, kas atbildīga par pasākuma saturu, informāciju, kvalitāti un reklāmu. 
  2. Biedrība veic tiešsaistes pasākuma dalībnieku reģistrācijas pakalpojumu un dalības maksas apmaksas iespējas nodrošinājumu. 
  3. Biedrība ir tiesīgs noteikt vai mainīt dalības maksas apmēru un dalībnieku reģistrācijas kartes saturu norises vietas un citus parametrus.
 2. Reģistrācijas un dalības maksas apmaksas kārtība
  1. Lai kļūtu par pasākuma dalībnieku, Biedrības vietnes lietotājs veic e-reģistrāciju vai e-dalības maksas apmaksu.
  2. E-apmaksu var veikt ar pārskaitījumu -  pēc rēķina saņemšanas vai izmantojot maksājumu karti. Veicot e-apmaksu ar pārskaitījumu, pēc Biedrības vietnē pieprasīto personas datu norādīšanas, dalībniekam nosūta uz norādīto e-pasta adresi rēķinu un informatīvu paziņojumu. Veicot e-apmaksu izmantojot maksājumu karti, pēc Biedrības vietnē pieprasīto personas datu norādīšanas, dalībniekam nosūta uz norādīto e-pasta adresi informatīvu paziņojumu. Dalībnieks dalībnieka karti saņem atbilstoši šo noteikumu 2.4.punkta nosacijumiem.
  3. E-reģistrāciju var veikt, norādot Biedrības vietnē pieprasītos personas datus. Par e-regsitrācijudalībniekam nosūta uz norādīto e-pasta adresi informatīvu paziņojumu (PDF fails), kas, līdz dalības maksas apmaksas brīdim, nepiešķir tiesības piedalīties pasākumā.
  4. Dalībniekam, nedēļu pirms pasākuma, tiks nosūtīta dalībnieka karte uz norādīto e-pasta adresi, kura ir jāizdrukā un jāparaksta, lai varētu piedalīties pasākumā. Nepilngadīgām personām dalībnieka karti paraksta vecāki vai aizbildis, un dalībnieka karte jaiesniedz ar rakstisku vecāku vai aizbildņa atļauju. Personām jaunākām par 14 gadiem, dalība tikai vecāku uzraudzībā.
  5. Tiešsaites reģistrācija vai dalības maksas apmaksa tiek pārtraukta 3 dienas pirms pasākuma sākuma norises dienas, bet dalībniekam būs iespējams iegādāties reģistrācijas karti pasākuma norises dienā reģistrācijā.
  6. Vienā pirkuma reizē var apmaksāt ne vairāk kā 6 dalības maksas (komandas reģistrācija/apmaksa) vai veikt dalības reģistrāciju pasākumam. 
  7. Biedrība neatmaksā apmaksāto dalības maksu. Par papildus samaksu ir iespējams pārreģistrēt dalībnieka vārdu, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma sākuma.Ja dalībnieka karte ir nozaudēta, to var pieprasīt mums, rakstot uz info@drosmesskrejiens.lv no e-pasta ar kuru veikta reģistrācija, vai par papildus samaksu (1eur) izdrukāt reģistratūrā pasākuma dienā. 
  8. Uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt noteiktas dažādas dalības maksas.Dalības maksa ir dinamiski mainīga (tuvāk pasākuma norises dienai, dalības maksa palielinās), un ir atkarīga no apmaksas brīža.
  9. Apmaksājot dalības maksu ar karti, dalībnieka dati maksāšanas brīdī tiek nosūtīti uz bankas karšu operētājsistēmas mājas vietni (skatīt SIA“Domonk” privātuma politiku https://payment-book.hs.domonk.com/ ), kura apstrādā dalībnieka datus tādā mērā, lai veiktu maksājumu. 
  10. Pastāvot aizdomām par dalības apmaksas darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, Biedrība ir tiesības pārtraukt jebkuru reģistrāciju vai apmaksu. Par citas personas datu izmantošanu, internetbankas, maksājumu kartes vai maksājumu kartes datu izmantošanu vainīgā persona tiek saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 3. Dalībnieka pienākumi
  1. Dalībnieks apliecina, ka ir vismaz 18 gadu veca, rīcībspējīga persona. Ja dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem  viņu pārstāv vecāki, vai aizbildnis, saziņai ar Biedrību izmantojot e-pastu: info@drosmesskrejiens.lv.
  2. Dalībnieks Biedrības sniegto pakalpojumu apmaksai izmanto viņam piederošu maksājumu karti.
  3. Dalībnieks lietojot Biedrības vietni nepieļauj darbības, kas var izraisīt Biedrības vietnessistēmas pārslodzi vai darbības traucējumus.Biedrības vietnes monitorings un iegūtās informācijas tālāka izmantošana ir aizliegta bez iepriekšējas Biedrības piekrišanas.
  4. Dalībnieks iepazīstas ar pasākuma NOLIKUMU. Nolikuma noteikumi ir saistoši katram dalībniekam.
 4. Citi noteikumi
  1. Biedrība apstrādā dalībnieka iesniegtos personas datus tādā apmērā, kas nepieciešams reģistrācijas un dalības maksas apmaksas nodrošināšanai, kā arī šo noteikumu izpildes uzraudzībai. PēcBiedrības vietnē pieprasīto personas datu norādīšanas, dalībnieks uz  norādīto e-pasta adresi, papildus šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, pēc pieprasījuma saņem informatīvu paziņojumu par personu datu apstrādes apjomu.
  2.  Dalībnieks piekrīt uz savu norādīto e-pasta adresi saņemt no Biedrības informatīva rakstura jaunumus.
  3. Ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka dalībnieks pārkāpj šos noteikumus, viņa pieeja Biedrības tīmekļa tiek bloķēta, kā arī tiek anulēta dalībnieka reģistrācija vai dalības maksas apmaksa pasākumam.
  4. Jebkurus strīdus, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem vai Biedrības vietnes izmantošanu, risina savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 5. Privātuma politika
  1. Biedrība ir izstrādājusi šo Privātuma politiku, lai parādītu mūsu apņemšanos aizsargāt Jūsu personas datus.
  2. Privātuma politikā ir izklāstīta mūsu informācijas vākšanas un izplatīšanas prakse saistībā ar tīmekļa vietni www.drosmesskrejiens.lv,  ko mēs nodrošinām lietotājiem (turpmāk tekstā  saukti “Pakalpojumi”). Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus citām personām, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos. Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat tam, ka mēs saskaņā ar savu Privātuma politiku vācam un izmantojam jebkurus personas datus vai citu informāciju, ko jūs sniedzat Pakalpojumu lietošanas laikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, lūdzu, neizmantojiet Pakalpojumus.
  3. Jūsu sniegto personas informāciju Latvijā mēs apstrādāsim tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes Vispārīgās datu aizsardzības regulu un citiem normatīvajiem aktiem privātuma jomā.
  4. Izmantojot Biedrības vietni www.drosmesskrejiens.lv, personas dati tiek izmantoti atbilstosi Biedrības “Fizisko personu datu apstrādes noteikumiem”.
  5. Biedrībai personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. Biedrība izmantos Jūsu personīgos datus, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz dalības apmaksas apmaksu un reģistrācijas veikšanu, un apstrādi, kas sasistīta ar maksājumiem un dalībnieka reģistrācijas kartes piegādi, kur Jūsu personīgie dati tiks izmantoti sekojošiem nolūkiem: uzskaitei, rēķiniem un auditam, dalības maksas apmaksai, reģistrācijas noformēšanai, kredītkaršu un citu norēķinu karšu autorizācijai, drošības pasākumiem, pārvaldes un juridiskiem mērķiem, sistēmas pārbaudēm, vietnes uzturēšanai un paplašināšanai, komunikācijai ar klientiem u.c. mērķiem, kas saistīti ar kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu.
  6. Lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs īpaši interesēt, Biedrība var izmantot Jūsu personīgos datus informēšanas aktivitātēs. Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no šo  informativo sūtīju saņemšanas, rakstot atteikumu brīvā formā uz e-pasta adresi info@drosmesskrejiens.lv.
  7. Biedrība nepieļaus Jūsu personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.
  8. Jūs jebkurā laikā varat izdzēst vai mainīt tīmekļa vietnē www.drosmesskrejiens.lviesniegtos personīgos datus, ja vien tas netraucē pakalpojuma sniegšanai, vai nav pretrunā ar Latvijas republikas likumdošanu.
 6. Tīmekļa vietnes analīze.
  1. Mēs izmantojam Google Analytics programmu, lai analizētu tīmekļa vietnes www.drosmesskrējiens.lvapmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par tīmekļa vietni www.drosmesskrejiens.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar tīmekļa vietni , glabā uzņēmums Google. Skatīt Google privātuma politiku. Tiek izmantoti (cookies).
  2. Sīkdatnes(cookies) ir mazi teksta faili, kurus serveris (piemēram, tas kuru izmanto www.drosmesskrejiens.lv) pārraida Jūsu pārlūkprogrammai katru reizi, kad apmeklējat kādu mājas lapu. Tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem.
  3. Saglabātas sīkdatnes ļauj serverim atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot kādu mājas lapu un izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, tie ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.Īsumā, sīkdatnes uzlabo lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē, ļaujot sistēmai atpazīt apmeklētājus.
  4. Mēs sīkdatnes izmantojam, lai palīdzētu attīstīt mūsu tīmekļa vietni un veidotu to lietotājiem draudzīgu. Tie mums palīdz noteikt un izprast lietotāju vēlmes.
  5. Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt. Ja vēlaties tās noraidīt, mainiet pārlūkprogrammas iestatījumus, noraidot sīkdatnes kāda vai vairākas funkcijas vietnē var nedarboties.
 7. Drošība
  1. Datu pārraides kodēts kanāls nodrošina klienta personisko datu un bankas rekvizītu drošību. Tīmekļa vietne www.drosmesskrejiens.lv.  atrodas uz serveriem, kas ir droši un aprīkoti ar modernām tehnoloģijām.
  2. Lūdzam ievērot, ka šī privātuma politika attiecas tikai uz Biedrības “tīmekļa vietni www.drosmesskrejiens.lv. Par cik mūsu mājas lapā var parādīties saites uz citām tīmekļa vietnēm, iesakām pirms jebkāda veida personīgo datu ievadīšanas iepazīt šo vietņu privātuma politiku.
  3. Mēs nenesam atbildību par citās tīmekļa vietnēs ievadītu personīgo informāciju.
 8. Atjauninājumi un izmaiņas
  1. Šī privātuma politika ir spēkā no 2016.gada 1. maija un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
  2. Biedrība patur tiesības nepublicēt vai, ja pārkāpti lietošanas noteikumi, nepieciešamības gadījumā dzēst ievietotos materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma.
  3. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta tīmekļa vietnē www.drosmesskrejiens.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par Biedrības privātuma politiku, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi info@drosmesskrejiens.lv